menu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KIEROWCAZADZWONI.PL

PLATFORMA ŁĄCZĄCA PRZEWOŹNIKÓW I PODRÓŻUJĄCYCH

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KIEROWCAZADZWONI.PL 1. O NAS
  1. Usługodawcą Serwisu Internetowego jest RADOSŁAW BANAT prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PH IMPULSY MODY wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Szynkielew 53 B, 95-200 Pabianice, NIP 7311400366, REGON 472926513, adres poczty elektronicznej: biuro@kierowcazadzwoni.pl, numer telefonu: 604 902 940 (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym za prawidłowe działanie Platformy Kierowca Zadzwoni. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Podróżujący zainteresowani zawarciem Umowy Przewozu oraz Przewoźnicy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Podróżujący za pomocą Serwisu może zawrzeć Umowę Przewozu. Sama Umowa Przewozu jest zawierana poza Serwisem Internetowym – rolą Serwisu jest jedynie skojarzenie Podróżującego i Przewoźnika.
 2. DEFINICJE
  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. CENNIK – cennik korzystania z Platformy Kierowca Zadzwoni dostępny na stronie Serwisu w zakładce „Cennik” (http://www.kierowcazadzwoni.pl/cennik).
   2. DOKUMENTACJA – opis funkcjonalny funkcjonalności, działania i elementów Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce FAQ.
   3. DZIAŁ PRACA – wydzielona część Serwisu Internetowego (zakładka „Praca”), w której Usługodawca lub Usługobiorca zamieszcza własne ogłoszenia o pracę lub od osób i podmiotów trzecich. Ogłoszenia nie mają charakteru wiążącego.
   4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   5. FORMULARZ OGŁOSZENIA – funkcjonalność Platformy Kierowca Zadzwoni, interaktywny formularz umożliwiający Podróżującemu wystawienie Ogłoszenia, w szczególności poprzez podanie danych dotyczących planowanej trasy, w tym miejsca początkowego i docelowego oraz ewentualnych dodatkowych informacji istotnych dla przyszłej Umowy Przewozu.
   6. FORMULARZ REZERWACJI – funkcjonalność Platformy Kierowca Zadzwoni, interaktywny formularz umożliwiający Podróżującemu złożenie Rezerwacji na trasę zamieszczoną w ramach Ogłoszenia wystawionego przez Przewoźnika.
   7. FORUM – funkcjonalność Konta, forum internetowe dostępne w Serwisie Internetowym umożliwiające korzystającym z niego Usługobiorcom prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów i opinii oraz wzajemną pomoc związaną z tematyką Serwisu Internetowego.
   8. PLATFORMA KIEROWCA ZADZWONI – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy platformy ogłoszeń, za pomocą której możliwe jest wystawianie Ogłoszeń, dokonywanie Rezerwacji, wyszukiwania ich oraz umożliwienie kontaktu Podróżującemu i Przewoźnikowi celem zawarcia Umów Przewozu.
   9. PODRÓŻUJĄCY, KLIENT – Usługobiorca, który wystawia Ogłoszenia lub dokonuje Rezerwacji w Serwisie i zamierza zawrzeć Umowę Przewozu z Przewoźnikiem.
   10. REZERWACJA – zgłoszenie przez Podróżującego chęci zawarcia Umowy Przewozu na danej trasie zamieszczonej w Ogłoszeniu Przewoźnika oraz w ilości osób określonej za pomocą Formularza Rezerwacji. Rezerwacja nie ma charakteru wiążącego dla Przewoźnika, chyba, że Przewoźnik ją zaakceptuje – w takim wypadku Przewoźnik zobowiązuje się do zawarcia Umowy Przewozu z Podróżnym zgodnie z Rezerwacją.
   11. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   12. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy - oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy umożliwiający korzystanie z Platformy Kierowca Zadzwoni oraz Forum na warunkach określonych w Regulaminie, w tym wystawianie i wyszukiwanie Ogłoszeń oraz dokonywanie Rezerwacji. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości oraz zasad działania i usług dostępnych w ramach Konta wskazany jest w Dokumentacji.
   13. KONTO PODRÓŻUJĄCEGO – rodzaj Konta Usługobiorcy dostępny w ramach Serwisu przeznaczony dla Podróżujących z dodatkowymi opcjami umożliwiającymi wystawianie i wyszukiwanie Ogłoszeń i dokonywanie Rezerwacji.
   14. KONTO PRZEWOŹNIKA – rodzaj Konta Usługobiorcy dostępny w ramach Serwisu przeznaczony dla Przewoźników z dodatkowymi opcjami umożliwiającymi wystawianie i wyszukiwanie Ogłoszeń oraz akceptowanie Rezerwacji i kontaktowania się z Podróżującym.
   15. OGŁOSZENIE – ogłoszenie, zapytanie ofertowe Podróżującego dotyczące zawarcia przyszłej Umowy Przewozu, określające w szczególności dane dotyczące planowanej trasy, w tym miejsca początkowego i docelowego, planowany termin wyjazdu i inne dodatkowe informacje istotne dla przyszłej Umowy Przewozu. Ogłoszenie nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Podróżującego do wybrania Ofert złożonych w odpowiedzi na jego Ogłoszenie.
   16. PRZEWOŹNIK – Usługobiorca, podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący lub mogący być stroną Umowy Przewozu z Podróżującym. Przewoźnik może zawierać i realizować Umowę Przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej albo prywatnie.
   17. PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.).
   18. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   19. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://www.kierowcazadzwoni.pl za pośrednictwem którego dostępna jest dla Usługobiorców Platforma Kierowca Zadzwoni.
   20. UMOWA PRZEWOZU – umowa o odpłatne świadczenie usług dotyczących przewiezienia osoby lub osób (w tym także ich bagażu) przez Przewoźnika zawarta na warunkach ustalonych przez Podróżnego i Przewoźnika. Umowa jest zawierana poza Serwisem Internetowym i bez udziału Usługodawcy.
   21. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
   22. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   23. USŁUGODAWCA – RADOSŁAW BANAT prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PH IMPULSY MODY wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Szynkielew 53 B, 95-200 Pabianice, NIP 7311400366, REGON 472926513, adres poczty elektronicznej: biuro@kierowcazadzwoni.pl, numer telefonu: 604 902 940.
   24. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 3. O SERWISIE
 4. Serwis Internetowy skierowany jest do dwóch grup Usługobiorców – Podróżujących i Przewoźników. Serwis umożliwia Podróżującemu wystawianie i wyszukiwanie Ogłoszeń oraz dokonywanie Rezerwacji dotyczących poszukiwanych usług przewozowych świadczonych przez Przewoźników, korzystanie z Forum oraz przeglądanie Działu Praca i zamieszczanie w nim własnych ogłoszeń o pracę. Przewoźnikowi Serwis umożliwia natomiast wystawianie własnych Ogłoszeń oraz wyszukiwanie Ogłoszeń i Rezerwacji dodanych przez Podróżujących celem kontaktu z nimi i zaproponowania im swoich usług przewozowych. Stroną Umowy Przewozu jest z jednej strony Podróżujący, a z drugiej Przewoźnik będący samodzielnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca nie pośredniczy, a sam Serwis nie umożliwia zawarcia Umowy Przewozu – jest ona zawierana już poza Serwisem na skutek podjęcia kontaktu przez Przewoźnika z Podróżującym. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca nie jest stroną zawartych Umów Przewozu i nie świadczy usług transportowych, przewozowych ani kurierskich na rzecz Usługobiorców Serwisu.

 5. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Serwis Internetowy umożliwia korzystanie z Platformy Kierowca Zadzwoni. Niniejszy Regulamin określa także wspólne zasady utworzenia i warunki korzystania z Konta Usługobiorcy. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych oraz Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz w Dokumentacji na stronie Serwisu Internetowego.
 6. KONTO USŁUGOBIORCY
  1. Konto Usługobiorcy umożliwia Usługobiorcy korzystanie z wybranych Usług Elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu Internetowego – w zależności od wybranego rodzaju Konta – Konta Podróżującego lub Konta Przewoźnika. Konto Usługobiorcy pozwala także na pełne korzystanie z Forum i Działu Praca.
  2. Korzystanie z samego Konta Usługobiorcy jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że korzystanie Konta Przewoźnika może być odpłatne na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku.
  3. Konta Przewoźnika może być utworzone zarówno przez Przewoźnika, dla którego świadczenie usług przewozu wykonywane jest w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa (jako przedsiębiorca), jak i Przewoźnika nie posiadającego takiego statusu (osoba prywatna) – status Przewoźnika jest wybierany przez Usługobiorcę podczas tworzenia Konta.
  4. Utworzenie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji dla wybranego rodzaju Konta, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
   1. w przypadku Podróżującego: imię, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego;
   2. w przypadku Przewoźnika – osoby prywatnej: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontakt, obsługiwane województwa.
   3. w przypadku Przewoźnika – przedsiębiorcy: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, NIP, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontakt, obsługiwane województwa.
  5. Każdy Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
  6. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto danego rodzaju w tym samym czasie (np. dopuszczalne jest posiadanie Konta Pasażera i Konta Przewoźnika, ale niedopuszczalne jest posiadanie dwóch Kont Pasażera).
  7. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony.
  8. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@kierowcazadzwoni.pl lub też pisemnie na adres: Jelcza 214, 32-250 Charsznica. Usługodawca usunie Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, z zastrzeżeniem zdania następnego.
 7. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY KIEROWCA ZADZWONI
  1. Korzystanie z Platformy Kierowca Zadzwoni wymaga uprzedniego utworzenia Konta Usługobiorcy.
  2. Usługa Elektroniczna Platformy Kierowca Zadzwoni świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem korzystania z Platformy Kierowca Zadzwoni przez Przewoźników zgodnie z pkt. 6 ppkt 3 Regulaminu i przez czas nieoznaczony. Zaprzestanie korzystania z Platformy Kierowca Zadzwoni przebiega w sposób analogiczny dla zaprzestania korzystania z Konta opisany w pkt. 5 ppkt 8 Regulaminu.
  3. Korzystanie z Platformy Kierowca Zadzwoni przez Przewoźnika może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.
   1. Opłata za korzystanie z Platformy Kierowca Zadzwoni ma charakter abonamentowy – Przewoźnik może wykupić dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta Przewoźnika na określony z góry okres.
   2. Wysokość opłat oraz rodzaje i okresu abonamentu wskazane są w Cenniku.
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania czasowych promocji dotyczących wysokości opłat wskazanych w Cenniku, na warunkach określonych w danej promocji. Jeżeli dana promocja nie stanowi inaczej, to promocje nie łączą się i nie mają wpływu na już naliczone opłaty za korzystanie z Konta Przewoźnika przez Przewoźnika.
  4. Dostępne sposoby płatności w Serwisie - płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl.
  5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 8. WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZENIA
  1. Jedną z możliwości Platformy Kierowca Zadzwoni jest wystawienie Ogłoszenia, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla Przewoźników, którzy wykupią dostęp do Ogłoszeń (dane widoczne dla Przewoźnika to: punkt wyjazdu, punkt docelowy, numer telefonu, ilość osób lub paczka, data wyjazdu). Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Podróżującego i wybraniu formularza Ogłoszenia. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji, a następnie podaniu kody weryfikacyjnego otrzymanego na podany numer telefonu i kliknięcia pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje wystawione na Platformie Kierowca Zadzwoni.
  2. Ogłoszenie w Serwisie Internetowym może być wystawione przez Podróżującego. Podróżujący ma możliwość zmiany danych podanych w Ogłoszeniu.
  3. Podróżujący zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
  4. Wystawienie Ogłoszenia (w tym jego treść oraz przedmiot) przez Podróżującego nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a w przypadku przepisów szczególnych dotyczących przewozu danych przesyłek (np. przesyłki niebezpieczne) Podróżujący obowiązany jest zawrzeć o tym stosowaną, dokładną informację w opisie Ogłoszenia.
  5. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.
  6. Ogłoszenie nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Podróżującego do zawarcia Umowy Przewozu. Podróżujący w pełni samodzielnie i dowolnie może wybrać jedną z ofert otrzymanych w odpowiedzi na jego Ogłoszenie.
  7. Usługodawca nie gwarantuje zainteresowania Ogłoszeniem, składania propozycji przez Przewoźników oraz jakości wykonania usługi przewozowej świadczonej przez Przewoźnika, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy oraz Przewoźnika wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. WARUNKI WYSZUKIWANIA OGŁOSZEŃ
  1. Jedną z możliwości Platformy Kierowca Zadzwoni jest wyszukiwanie przez Przewoźników Ogłoszeń wystawionych przez Podróżujących w Serwisie Internetowym. Wyszukanie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza wyszukiwania Ogłoszeń dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Przewoźnika i wybraniu formularza wyszukiwania Ogłoszeń. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą zostaną wyświetlone Ogłoszenia spełniające kryteria podane przez Przewoźnika w formularzu wyszukiwania Ogłoszeń na Platformie Kierowca Zadzwoni.
  2. Przewoźnik może wyszukiwać Ogłoszenia jedynie spośród dostępnych w Serwisie i dodanych uprzednio przez Podróżujących.
  3. Po wyszukaniu dostępnego Ogłoszenia przez Przewoźnika może on się skontaktować z danym Podróżującym - pod warunkiem, że uprzednio wykupił odpłatny dostęp zgodnie z Cennikiem i pkt. 6 Regulaminu. Podróżujący zainteresowany Ogłoszeniem Przewoźnika może złożyć Rezerwację zgodnie z pkt. 9 Regulaminu.
  4. Przewoźnikowi wyświetlane są następujące informacje podane przez Pasażera: punkt wyjazdu, punkt docelowy, numer telefonu, ilość osób lub paczka, data wyjazdu. Przewoźnik w pełni samodzielnie i dowolnie może wybrać jedno lub więcej Ogłoszeń i podjąć kontakt z Podróżującym w odpowiedzi na jego Ogłoszenie.
 10. WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI
  1. Jedną z możliwości Platformy Kierowca Zadzwoni jest dokonywanie Rezerwacji, która następnie będzie widoczna w Serwisie Internetowym dla Przewoźników, którzy wykupią dostęp do Ogłoszeń (dane widoczne dla Przewoźnika to: punkt wyjazdu, punkt docelowy, numer telefonu, ilość osób lub paczka, data wyjazdu). Dokonanie Rezerwacji przez Podróżującego możliwe jest poprzez skorzystanie z Formularza Rezerwacji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego przy danej trasie w ramach Ogłoszenia dodanego w ramach Serwisu przez Przewoźnika – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Podróżującego i wybraniu Formularza Rezerwacji dostępnego przy danym Ogłoszeniu Przewoźnika. Następnie wymagane jest podanie danych wskazanych w Rezerwacji, to jest wybór trasy, liczby osób oraz podanie numeru kontaktowego i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Rezerwacja zostaje dokonana na Platformie Kierowca Zadzwoni.
  2. Następnie informacja o Rezerwacji jest odnotowywana w ramach Konta Przewoźnika, który ma możliwość jej akceptacji lub odrzucenia (do tego czasu ma status oczekującej). O zmianie statusu Rezerwacji jest informowany Podróżny i Przewoźnik drogą mailową oraz za pomocą wiadomości SMS. W przypadku akceptacji Rezerwacji przez Przewoźnika, Przewoźnik zobowiązuje się do zawarcia Umowy Przewozu z Podróżnym zgodnie z Rezerwacją. Sama Umowa Przewozu w takim wypadku jest zawierana zgodnie z pkt. 10 Regulaminu.
  3. Rezerwacja do momentu jej zaakceptowania przez Przewoźnika nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Podróżującego do zawarcia Umowy Przewozu. W przypadku zaakceptowania Rezerwacji przez Podróżnego zobowiązuje się on do zawarcia Umowy Przewozu z Przewoźnikiem zgodnie z pkt. 10 Regulaminu.
  4. Usługodawca nie gwarantuje zainteresowania i akceptacji Rezerwacji przez Przewoźników oraz jakości wykonania usługi przewozowej świadczonej przez Przewoźnika, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy oraz Przewoźnika wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY PRZEWOZU
  1. Zawarcie Umowy Przewozu między Podróżującym i Przewoźnikiem następujące poza Serwisem Internetowym oraz w sposób i na warunkach określonych przez Podróżującego i Przewoźnika.
  2. Po zawarciu Umowy Przewozu dalszy tok postępowania Podróżującego i Przewoźnika wynika z Umowy Przewozu oraz obowiązujących przepisów prawa – Przewoźnik jest obowiązany przede wszystkim do realizacji przedmiotu Umowy Przewozu, a Podróżujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.
  3. Przewoźnik proponujący zawarcie Umowy Przewozu Podróżującemu obowiązany jest do przedstawienia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Umowy Sprzedaży. Złożenie propozycji i zawarcie Umowy Przewozu nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Propozycja i Umowa Przewozu powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
  4. Przewoźnik posiadający status przedsiębiorcy przewozowego obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
  5. W przypadku przewozu zwierząt Podróżujący i Przewoźnik odpowiadają za należyte przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. 2013 poz. 856 ze zm.) wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi do tejże ustawy.
 12. SYSTEM OCENIANIA
  1. W ramach Serwis Internetowego Podróżny ma możliwość oceny Przewoźnika, z którego usług korzystał lub który zaakceptował jego Rezerwację.
  2. Wystawienie oceny możliwe jest za pomocą systemu ocen udostępnianego w ramach Serwisu Internetowego – Podróżny każdorazowo otrzymuje wiadomość mailową z linkiem do wystawienia oceny lub może ją wystawić korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Usługobiorcy.
  3. Skala ocen wynosi od 1 do 5, przy 1 jest najniższą oceną, a 5 najwyższą.
  4. Średnia ocen jest wyświetlana przy nazwie danego Przewoźnika w Serwisie Internetowym.
  5. Podróżny wystawiając ocenę obowiązany do zamieszczenie oceny zgodnej ze stanem faktycznym, rzetelnej i niewprowadzającej w błąd.
 13. FORUM
  1. W ramach Serwis Internetowego Usługobiorca ma możliwość korzystania z Forum. Przeglądanie Forum możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie Internetowym oznaczonej jako Forum i nie wymaga posiadania Konta w Serwisie Internetowym. Dodanie wpisu lub odpowiedzi na Forum wymaga uprzedniego zalogowania się na Konto w Serwisie, a następnie wypełnienia formularza dodania nowego wątku lub odpowiedzi w danym wątku Forum.
  2. Wypowiedzi zamieszczane na Forum przez Usługobiorcę powinny być związane z tematyką Serwisu Internetowego i danego wątku na Forum oraz powinny być publikowane w odpowiednim dziale dla danej kategorii wątków albo postów. Wypowiedzi powinny odnosić się do komentowanej treści.
  3. Usługobiorca zamieszczający treści w Serwisie w ramach Forum obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia w wyznaczonym terminie zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin (w szczególności treści bezprawne) z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści.
 14. DZIAŁ PRACA
  1. Korzystający z Serwisu Internetowego mają możliwość korzystania z Działu Praca, w tym przeglądania zamieszczonych tam ogłoszeń o pracę oraz zamieszczania własnych. Ogłoszenia te są zamieszczane przez Usługobiorcę lub przez Usługodawcę na zlecenie osób i podmiotów trzecich, na podstawie odrębnej umowy zawieranej poza Serwisem określającej zakres, odpłatność i okres wyświetlania ogłoszenia w Serwisie.
  2. Serwis Internetowy nie umożliwia aplikacji w odpowiedzi na dane ogłoszenie o pracę. Ogłoszenia z Działu Praca nie mają charakteru wiążącego – osoba zainteresowana danym ogłoszeniem może się skontaktować bezpośrednio z ogłoszeniodawcą za pomocą danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu.
  3. Przeglądanie Działu Praca możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie Internetowym oznaczonej jako Praca i nie wymaga posiadania Konta w Serwisie Internetowym.
  4. Ogłoszenia o pracę wystawione w Serwisie Internetowym są widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowym.
  5. Zamieszczenie przez Usługobiorcę ogłoszenia o pracę w Dziale Praca możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dodawania ogłoszenia o pracę dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto i wybraniu zakładki dotyczącej dodawania oferty pracy. W formularzu wymagane jest podanie tytułu ogłoszenia oraz jego treści i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą ogłoszenie o pracę zostanie umieszczone w Dziale Praca.
  6. Wystawienie ogłoszenia o pracę (w tym jego treść oraz przedmiot) przez Usługobiorcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Usługobiorca zamieszczający ogłoszenie o pracę obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków ogłoszenia.
  7. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego ogłoszenia o pracę dotyczącego tego samego przedmiotu.
  8. Usługodawca nie redaguje i nie weryfikuje treści zamieszczonych w ogłoszeniach zamieszczonych w Dziale Praca.
 15. KONTAKT Z NAMI
 16. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: biuro@kierowcazadzwoni.pl) oraz poczta tradycyjna (Jelcza 214, 32-250 Charsznica), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 17. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY PRZEWOZU
 18. Podstawa i zakres odpowiedzialności Przewoźnika względem Podróżującego tytułem Umowy Przewozu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Prawie Przewozowym. Reklamacje związane z Umową Przewozu Podróżujący może złożyć bezpośrednio u Przewoźnika.

 19. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@kierowcazadzwoni.pl) oraz poczta tradycyjną (Jelcza 214, 32-250 Charsznica).
  2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 20. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 13 ppkt 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 12. Regulaminu.
  5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 21. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 22. PRZERWY TECHNICZNE
  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
  2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
  3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
  4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
  5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.
 23. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Przewoźników) niebędących konsumentami.
  2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
  7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 24. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Cennika - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Przewozu) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub wystawione Ogłoszenia, złożone Oferty oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Przewozu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, z zastrzeżeniem pkt. 18 ppkt 5 Regulaminu.
  4. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 26. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.